احادیث از معصومین

 به نام خدا ، به یاد خدا ،برای خدا

چند حدیث در مورد اخلاق نیک و برخورد با دیگران ذکر نمایید.

۱ـ رسول خدا(ص) می فرمایند: "برترین شما نیکوکارترین شما از نظر اخلاق است. آنان که خود را آماده خدمت کرده و با دیگران با الفت و محبّت زندگی می کنند".
۲ـ امام حسن مجتبی(ع) فرمود: "بدرستی که بهترین خوبی ها اخلاق نیکو است".
۳ـ امام باقر(ع): "کاملترین مردم از لحاظ ایمان خوش خُلق ترین آن ها است".
۴ـ امام صادق(ع): "چهار چیز در هر که باشد ایمانش کامل است و اگر سرتاپایش گناه باشد، نقصی به او نرساند و آنها: راستگویی، ردّ امانت، حیا و حُسن خلق است".
۵ـ رسول خدا(ص): "بیشترین چیزی که امتم را به بهشت می برد، تقوای خدا و حُسن خلق است".
۶ـ امام صادق(ع): "خدا ثوابی را که به حُسن خلق بنده می دهد مانند ثواب کسی است که هر صبح و شام در راه خدا جهاد کند".
۷ـ رسول خدا(ص): "ای پسران عبدالمطلب! شما نتوانید با اموال خود به همة مردم گشایش دهید، پس با چهرة باز و خوشرویی با آن ها برخورد کنید".
۸ـ رسول خدا(ص) : "خوشرویی کینة دل را می برد".
۹ـ از امام صادق(ع) سؤال شد: اندازة حُسن خُلق چیست؟ فرمود: "این که فروتنی کنی و خوش سخن باشی و با برادرت با خوشرویی برخورد کنی".
۱۰ـ در مورد گشاده رویی حضرت علی(ع) می فرماید: "شادی مؤمن در چهره اش نمایان می باشد و اندوه او در قلبش پنهان است".
۱۱ـ در مورد بذله گویی و مزاح امام صادق(ع) فرمود: "هیچ مؤمنی نیست جز این که در او "دُعابه" است". عرض کردم: دُعابه چیست؟ فرمود: "مزاح".

التماس دعا


/ 0 نظر / 61 بازدید