سی نصیحت اشو زرتشت

 3- هیچکس را تمسخر مکن.
 4- نه به راست و نه به دروغ قسم مخور.
5- خود برای خود، زن انتخاب کن.
6- به شرر و دشمنی کسی راضی مشو.
7- تا حدی که می‌توانی، از مال خود داد و دهش نما.
 8- کسی را فریب مده تا دردمند نشوی.
 9- از هرکس و هرچیز مطمئن مباش.
 10- فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.
 11- بیگناه باش تا بیم نداشته باشی.
 12- سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی.
 13- با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی.
14- راستگو باش تا استقامت داشته باشی.
 15- متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی.
 16- دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی.
 17- معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی.
18- دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی.
19- مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی.
20- سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی.
 21- روح خود را به خشم و کین آلوده مساز.
 22- هرگز ترشرو و بدخو مباش.
 23- در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند.
 24- اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده.
 25- دورو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین.
 26- چالاک باش تا هوشیار باشی.
 27- سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی.
28- اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری.
 29- با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد.
30- مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی‌ماند.

/ 0 نظر / 7 بازدید