زیارت

زیارت پیوند ناقص و ناچیز با نماد خوبی ها و کمالات است!

زیارت نجوا و رازگویی دردمندی با طبیبی مهربان است!

زیارت پیوند قطره با دریا است!

زیارت شنا کردن در دریای مهر است!

زیارت ستایش خوبی ها و پاکی هاست!

زیارت ستودن کریمان و بزرگواران است!

زیارت زیبانگری زیباشناسان است!

زیارت ارتباط روحی با عصمت است!

زیارت ورود به حریم دوست است!

زیارت نشستن در بزم اندیشه و دل است !

زیارت طراوت بخش ایمان است!

زیارت کمال بخش نقص هاست!

زیارت شرمساری و ندامت از بدی هاست!

زیارت تمرکز بر تکلیف فراموش شده است!

زیارت تصمیم جدی بر اراده خوبی و کمال است!

زیارت استحکام بخشیدن به باورهای تزلزل یافته است!

زیارت رونق بازار حقیقت است!

زیارت کسادی بازار دین فروشان است!

زیارت تجدید عهد با پیشواست!

زیارت فریاد حق طلبی است!

و زیارت، "زیارت" است!

/ 0 نظر / 7 بازدید