صفات بارز مصلین در قرآن

1-  اینان در پیوندشان با خداوند مداومت دارند.
2-  اینان در اموالشان حقی برای دیگران قائل اند (محرومان و مساکین ...)
3-  اینان به روز جزا اعتقاد دارند(برای هر فعل پاداش و یا جزای از خیر و شر قائل‌اند)
4-  اینان در مواجه با خداوند نسبت به اعمالشان (شرم، حیا و خشیت و پروا دارند)
5- اینان پاک دامن هستند و رابطه آنان فقط با زوجهای خودشان است.
6- اینان به امانات و پیمانشان نسبت به هرکس که باشد امین و پایدارند.
7- اینان بر شهادت و گواه بودن خود برای همه کس پایدارند.

  نشانه قبولی نمازبرای انسان
اگر انسان از تمامی فحشا ها و منکرها مبرا گردد نمازش برایش تاثیرگذار بوده و سبب گردیده که از این دو کار که دامنه بسیار بسیا زیادی در بر دارد در امان باشد.

نشانه های بارز مؤمنین در قرآن
1- اینان درنمازشان فروتن هستند.
2- اینان از هرآنچه لغو میباشد رویگردانند.
3- اینان اهل پرداخت زکات هستند.
4- اینان پاکدامنان هستند.
5- اینان در امانات و عهدشان امین و پایدارند.
6- اینان در نمازشان مواظبت دارند.

نشانه های بارز متقین در قرآن
1- اینان ایمان به عالم غیب دارند.
2- اینان نماز را برپا می‌دارند.
3- اینان از روزیشان به دیگران انفاق می‌کنند.
4-  اینان انجام عمل صالح دارند.

نشانه های بارز محسنین در قرآن

1- اینان ایمان به آخرت دارند.
2- اینان از زکات دهندگان هستند.
3- اینان نماز را بر پا می‌دارند.
4-  اینان انجام عمل صالح دارند.

با تشکر از مهندس محمدرضا شکر که این نوشتار را در اختیار کریمانه قرار دادند.

/ 0 نظر / 10 بازدید